Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Limon Kreatif.
Tüm Hakları Saklıdır.

8:30 - 18.30

Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi

0 (216) 464 68 11

Bir Telefon Kadar Yakındayız

Facebook

Twitter

Menu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Büromuz İş Hukuku mevzuatını yakından takip ederek değişikliklere entegre olmuş kadrosuyla; işçi-işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş hukukunun uygulanmasından doğan tazminatlar, sözleşmelerin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri ve iş ilişkisinden doğan her türlü uyuşmazlık hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
Kıdem ve ihbar tazminatlarının ve ücret alacaklarının tahsili
Sendikal faaliyetlerle ilgili ihtilafların çözülmesi
Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
İşçi ve işverenlerin hakları konusunda danışmanlık hizmeti
İş sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin feshinden doğan ihtilaflar
Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakere
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan doğan ihtilaflar
Sigortalılığın tespiti davaları ve diğer davalar
Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık

İnsan Hakları Hukuku

Hukuk Büromuz iç hukuk yollarının tüketilmesiyle hak kayıplarının tam manasıyla giderilemediği durumlarda, uluslararası anlamda hukuki hak arama yolları ve başvuru mekanizmalarının işletilmesi açısından müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuruların yapılması
İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerine ve diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinin ihlallerine yönelik her türlü hukuki koruma ve destek

Sigorta Hizmetleri

Sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Sigorta hukuku alanında şu hizmetleri sunmaktayız:

Sigorta ile ilgili alacak tazminat talebi ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar,
Kasko, havacılık ve deniz Sigortası,
Yönetici ve memur sorumlulukları,
Hatalar ve ihmaller,
Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvurular ve takibi,
Hayat ve maluliyet Sigortası,
Tıbbi Uygulama Hatası,
Ferdi Kazalar,
Mal ve diğer tazminatlar,
Halefiyet.

İcra ve İflas Hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Hukuk Büromuz İcra ve İflas Hukuku alanındaki güncel değişiklikleri gözeterek, şahıs ve kurum icra işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin takibi alanında hizmet vermektedir.

Her türden icra takibinin başlatılması ve yürütülmesi
İtirazın iptali ve istihkak davaları ve takibi
Haciz ve ihtiyati haciz işlemleri
Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi
İflas erteleme
İhalenin feshi davaları
Alacakların tahsilinin dava aşamasında önce sulh yoluyla çözümlenmesi
İflas ertelemesi için iyileştirme projelerinin yapılması ve şirketlerin yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık hizmetleri

Enerji Sektörüne Yönelik Hizmetleri

ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HİZMETLER

Türkiye, yakın geçmişte enerji piyasasını kamunun yanı sıra yerli ve yabancı özel sermaye yatırımlarına da açmak suretiyle liberalleştirdiğinden ötürü, piyasaya pek çok yeni oyuncu giriş yapmış ve bunların faaliyetleri düzenleme ve denetime tabi tutulmuştur. Liberalleşme, doğal kaynaklar, arz&talep, karbon emisyonu, yenilenebilir enerji, serbest piyasa uygulamaları, otorite tarafından yenilenen mevzuat gibi konular Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan uluslararası firmalar için danışmanlık gerektiren konular arasındadır.

Kurumumuz ilgili kanunlardaki değişiklikleri sürekli olarak takip etmekte, kanunları açıkları, problemleri ve çözüm yapıları ile ilgili detaylı olarak analiz etmektedir. Ulusal ve uluslararası firmalara yukarıda bahsi geçen hususlarda danışmanlık hizmetlerini vermekte olan Büromuz, tecrübeli ve donanımlı bir ekibe sahiptir. Aşağıda Enerji hukuku ile ilgili hizmet verdiğimiz temel konu başlıkları yer almaktadır.

Enerji sözleşmeleri
Türbin sözleşmeleri
Enerji projeleri ile ilgili birleşme devralma süreçleri
Enerji projelerinde kamulaştırma ve özelleştirme
Yatırım uyuşmazlıkları çözümü
İlgili kurumlardan ruhsat, lisans ve onay çıkartılma sürecinin takibi
Elektrik, Doğalgaz ve Güneş ,Rüzgar , Jeotermal Enerjisi ile ilgili regülasyonlara ait hukuki danışmanlık
Enerji projelerinin finansmanına yönelik hukuki danışmanlık
EPDK lisans ve lisans tadil süreçleri
Enerji ile ilgili tüketici davaları
Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığı ile ilgili cezai mevzuat
Enerji şirketleri arasındaki rekabetten kaynaklanan hukuki sorunlar

Tüketici Hukuku

Hukuk Büromuz Tüketici Hukuku ve ilgili mevzuat bakımından uyuşmazlıkları en kısa sürede ve müvekkil yararına olacak şekilde çözmeyi hedeflemiş ve değişimleri yakından takip eden kadrosuyla Tüketici Hukuku alanında avukatlık hizmeti, danışmanlık hizmeti ve eğitimler vermektedir.

Tüketici Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi
Tüketici uyuşmazlıklarının tüketici mevzuatı çerçevesinde müvekkil menfaatlerine uygun çözümü için hukuki danışmanlık verilmesi
Mesafeli satımlar ile ilgili olarak alt yapı ve sözleşmelerin hazırlanması
Şirketlerin faaliyet alanlarına giren konularda gerekli sertifika ve belgelerin alınması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

Hukuk Bilinci Eğitimleri

Hukuk bir bilim olarak yazılı bir kültürü gerektirir. Verilen teklifler, gönderilen emaillar, proje yapan firmalarda proje sırasında gerçekleşen işlerin kayıt altına alınması, müşteri onaylarının imzalı olarak alınması, müşteriden kaynaklanan hususların yazılı belgeye dönüştürülmesi, proje yaptıran firmalarda firmanın yapmadığı işlerin bildirimi vb. birçok şirketiçi aksiyon hukuk bilinci ile gerçekleştirilmelidir.

Hukuk bilinci eğitimi, şirketin müşteri ile temas kuran tüm birimlerindeki çalışan ve yöneticilere yönelik olarak terzi usulü hazırlanan ve böylelikle firmanın kendisine özel konularını da kapsayan bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimlerin interaktif olması grubun kendi sinerjisinden de yararlanabilmesini sağlamaktadır.

Bilişim Hukuku

Kişi hak ve özgürlüklerinin televizyon, internet, radyo, gazete, dergi vs. medya kanalları ile ihlal edilebilmesi, kişilerle ilgili yalan haberlerin yapılması, izinsiz ve özel hayata ilişkin yazı, yorum ve fotoğraflara ya da görüntülere yer verilmesi, hakaret içerikli haber, yorum ya da sair yayınların yapılması artık sıkça karşılaşılan sorunlardır. Kişilerin medya ya da bilişim araçlarının mağduru olması ya da bu araçlarla işlenen suçlarla ilgili olarak isnatlarla karşılaşması mümkün olabilmektedir. Hukuk Büromuz Bilişim Hukuku alanında müvekkillerinin mağduriyetlerini gidermek için yetkin kadrosuyla titizlikle çalışmaktadır.

Bilişim suçları
Maddi ve manevi tazminat davaları
Medya yoluyla hakaret, iftira, suç isnadı suçları
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar
Özel hayatın gizliğinin ihlal edilmesi suçları
Haberleşmenin gizliğinin ihlal edilmesi
Bilgisayar programları ve internet üzerinden yayınlarla ilgili telif hakkı uyuşmazlıklarını çözümü
İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik danışmanlık hizmetleri
Lisans, bakım, kiralama, eğitim, emanet anlaşmaları vb. birçok farklı bilişim ile ilgili sözleşmenin hazırlanması

Ceza Hukuku

Kişisel hakları ihlal edilen kimselerin ceza soruşturma ve davalarında etkin bir şekilde temsil edilmeleri, haklarının korunması noktasında son derece önemlidir. Keza, ceza kurallarının son araç olma nitelikleri gereği hemen her ceza davası ile birlikte tazminat ya da alacak davalarının açılması ve ceza davalarında elde edilecek başarının fiili olarak bunları da etkileyecek olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Hukuk Büromuz ceza hukuku genel prensipleri ve TCK ve özel ceza kanunlarında sayılan suç tipleri hakkında müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve hukuki koruma hizmeti sunmaktadır.

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri
Koruma tedbirlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi (yakalama, tutuklama, arama, el koyma, iletişimin denetlenmesi, adli kontrol vs.)
Ekonomik suçlar
Bilişim suçları
Şahıs varlığına karşı suçlar
Malvarlığına karşı suçlar
Ceza kararlarına itiraz ve temyiz başvuruları
Örgütlü suçlar ve basın suçları

Aile ve Kişiler Miras Hukuku

Hukuk Büromuz 20 yılı aşkın tecrübesiyle kişiler, aile ve miras hukuku alanlarında müvekkillerine hizmet vermektedir. Evlilik ve boşanma kişinin hukuki statüsünü doğrudan etkilediğinden, doğru adımlar atabilmek açısından bu alanda profesyonel yardım almak önemlidir.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin kazanımı ve tescili
Velayet davaları
Nafaka, tazminat ve tedbir talepleri
Yabancı ülke mahkemelerinde verilmiş boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi
Evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması
Evliliğin iptali, babalık davası
İsim ve yaş değişikliği davaları, vasi atanması, vesayet davaları
Gaiplik kararı alınması
Terekenin açılması, veraset ilamı, mirasın reddi, tereke tespiti ve tenkis davaları
Vasiyetname hazırlanması

 

Değerli Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız,

 

Eke&Şimşek Uluslararası Hukuk Bürosu olarak sizin ve sevdiklerinizin sağlığı en önemli önceliğimizdir.

 

Bu nedenle mümkün olduğunca evde kalmanızı öneriyoruz. Ancak zorunlu durumlarda dava, icra ve sözleşmeleriniz ile danışmanlık hizmeti almak istemeniz halinde ve işlerinizin güvenle devam edebilmesi amacıyla gerekli hukuki servisin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve talepleriniz dahilinde sürdürülebilmesi bakımından, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek, aynı anda kısıtlı sayıda müvekkillerimizi kabul edecek şekilde randevulu olarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

 

Hukuk Büromuzda dezenfeksiyon başta olmak üzere gerekli tüm önlemleri almaktayız.

 

Mevcut dava ve icra takipleri ile her türlü hukuki sorunun çözümü konusunda,Uyap üzerinden sıkı bir şekilde kontrollü olarak adliyede görülmesi gerekli işlemlerimiz aksamadan yürütülmektedir.

 

Hukuksal servis ve danışmanlık almak istemeniz halinde; lütfen www.ekesimsek.com internet sitemizden yahut info@ekesimsek.com, mail adresimizden randevu almayı unutmayınız!

 

Eke&Şimşek Uluslararası Hukuk Bürosu olarak sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

 

Av. Suat ŞİMŞEK