Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Limon Kreatif.
Tüm Hakları Saklıdır.

8:30 - 18.30

Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi

0 (216) 504 07 00(Pbx)

Bir Telefon Kadar Yakındayız

Facebook

Twitter

Menu
 

İdare ve Vergi Hukukunun İncelenmesi, Cezalar ve Önleyici Tedbirler

Eke&Şimşek Uluslararası Hukuk ve Danışmanlık Bürosu > Eğitimlerimiz > İdare ve Vergi Hukukunun İncelenmesi, Cezalar ve Önleyici Tedbirler

İdare ve Vergi Hukukunun Ülkemiz Özelinde İncelenmesi, Cezalar ve Önleyici Tedbirler

 

 • Ver gisel Sorumluluğun Yakın Kurumlardan Ayırt Edilmesi
 • Vergisel Sorumluluğun Özel Hukuka İlişkin Sorumluluktan Ayırt Edilmesi
 • Vergisel Sorumluluğun Ceza Hukukuna İlişkin Sorumluluktan Ayırt Edilmesi
 • Vergisel Sorumluluğun Mükellefiyetten Ayırt Edilmesi
 • Vergi Mükellefi Kavramı ve Nitelikleri
 • Vergi Sorumlusu Kavramı ve Nitelikleri
 • Mükellefiyet ile Sorumluluğun Karşılaştırılması
 • İdare Hukuku Bakımından Sorumluluk
 • İdare Hukukunda Sorumluluk
 • Şirket Borçlarından Doğan Sorumluluk
 • Ortakların Kişisel Borçlarından Dolayı Sorumlulukları
 • Kanuni Temsilcilerin Özel Hukuk Borçlarından Sorumluluğu
 • Kanuni Temsilci
 • Kanuni Temsilcinin Tespiti
 • Tüzel Kişiliği Olan Şirketlerde
 • Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerde
 • Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu
 • Vergi Hukuku Bakımından Sorumluluk
 • Vergi Usul Kanunu
 • 213 Sayılı Kanun Uyarınca Kanuni Temsilcilerin
 • Sorumluluğunun Kapsamı
 • Vergi Alacağı
 • Vergiye Bağlı Alacaklar
 • Gecikme Faizi
 • Gecikme Zammı
 • Tecil Faizi
 • Pişmanlık Zammı
 • Kanuni Temsilcilerin VUK madde 10 Bağlamında Ödev ve Sorumlulukları
 • Bildirimde Bulunma Ödevi
 • Defter Tutma Ödevi
 • Belge Düzenine Uyma Ödevi
 • Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi
 • Beyanname Verme Ödevi
 • Vergi Usul Kanunu Açısından Kanuni Temsilcilerin
 • Sorumluluğunun Şartları
 • Vergi ve Vergiye Bağlı Alacakların Şirket Bünyesinden Kısmen veya

Tamamen Alınamaması

 • Vergi Alacağının Asıl Borçlu Şirketten Alınamamasının Sebebi
 • Kanuni Temsilcilerin Vergi Ödevlerini Yerine Getirmemiş Olması
 • Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun
 • 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Kanuni Temsilcilerin

Sorumluluğunun Kapsamı

 • Kamu Alacağı
 • Kamu Alacağının Özellikleri
 • Kamu Alacaklarına İlişkin Ayrım
 • Asli Nitelikteki Kamu Alacakları
 • Fer’i Nitelikteki Kamu Alacakları
 • Diğer Kamu Alacakları
 • Takip Masrafları
 • 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Kanuni Temsilcilerin

Sorumluluğunun Şartları

 • VUK Madde 10 İle AATUHK Mükerrer Madde 35’ in Karşılaştırılması
 • SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ
 • Sorumluluğun Kamu Hukuku İlişkisinden Doğması
 • Sorumluluğun İlgili Olduğu Vergiyi Doğuran Olayın

Gerçekleşmesi İle Doğması

 • Sorumluluğun Fer’i Nitelikte Olması
 • Sorumluluğun Sınırsız Olması
 • Sorumluluğun Süresiz Olmaması
 • ANONİM ŞİRKET, LİMİTED ŞİRKET Ve SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ

KOMANTİD ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN VERGİSEL SORUMLULUĞU

 • ANONİM ŞİRKETLERDE KANUNİ TEMSİLCİNİN

VERGİSEL SORUMLULUĞU

 • Anonim Şirket
 • Tanım ve Unsurlar
 • Organlar
 • Kanuni Temsilci
 • Kanuni Temsilcilerin Şirket Vergi Borçlarından Sorumluluğu
 • Vergi Usul Kanunu Bakımından Sorumluluk
 • Kanuni Temsilcilerin Şirket Vergi Borçlarından Sorumluluğu
 • Vergi Usul Kanunu Bakımından Sorumluluk
 • Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Bakımından Sorumluluk
 • AATUHK madde 35 anlamında Limited Şirketin

Ortaklarının Sorumluluğu

 • AATUHK Madde 35 Anlamında Limited Şirketin

Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu

 • SERMAYE ŞİRKETLERİ KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞUNA

İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

 • KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL SORUMLULUĞUNUN

DÖNEMSELLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

 • Sermaye Şirketlerinde Kanuni Temsilcinin Görev Süresinin Başlaması ve Sona Ermesi
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Ticaret Siciline Tescilin Kanuni Temsilcinin Görevine Etkisi
 • Kanuni Temsilcinin Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemiş

Olmasından Doğan Sorumluluğunun Görev Süresi İtibariyle Sınırları

 • Kanuni Temsilcinin Kendi Görev Süresi İçersinde Yerine Getirilmiş

Olması Gerekirken Getirmediği Vergisel Ödevlerden Doğan Sorumluluğu

 • Kanuni Temsilcinin Kendi Görev Süresinden Önceki Dönemde

Yerine Getirilmemiş Vergisel Ödevlerden Doğan Sorumluluğu

 • TASFİYE MEMURLARININ VERGİSEL SORUMLULUĞU
 • MURAHHAS ÜYELERİN SORUMLULUĞU
 • Vergi Usul Kanununun 10. Maddesinin Murahhas Üyenin

Sorumluluğu Bakımından İncelenmesi

 • 390 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile Murahhas Üyelerin
 • Vergisel Sorumluluklarının Açıklanması
 • KANUNİ TEMSİLCİLERİN MİRASÇILARININ SORUMLULUĞU
 • SERMAYE ŞİRKETLERİ KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN VERGİ SUÇ VE CEZALARI KARŞINDAKİ SORUMLULUĞU
 • İDARİ VERGİ SUÇ VE CEZALARI
 • İdari Nitelikli Vergi Suç Ve Cezaları
 • İdari Vergi Suçu Kavramı
 • İdari Vergi Suçunun Unsurları
 • İdari Vergi Suçunun Hukuki Niteliği
 • İdari Vergi Suçları
 • Vergi Ziyaı Suçu
 • Usulsüzlük Suçu
 • Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
 • Sermaye Şirketleri Kanuni Temsilcilerinin İdari Vergi Cezalarından

Sorumluluklarının Şartları

 • Vergi Cezalarının Şirketin Malvarlığından Tahsil Olunamaması
 • Kanuni Temsilcinin Ödevlerini Yerine Getirmemesinin Şirket Adına
 • Vergi Cezası Kesilmesine Sebebiyet Vermesi

Yardıma mı İhtiyacınız var? Hemen İletişime Geçin